Gebruiksvoorwaarden Doenkies

Versie 1.0 van 25 februari 2020

Algemeen

“Doenkies” is een handelsnaam van Samen YES b.v. gevestigd in Culemborg. Het Doenkies product is van Samen YES! b.v., (Gevestigd Anthonie van Diemenstraat 18a, 4104 AE en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  76050890 te Culemborg) hierna “wij“)

Lees deze voorwaarden goed en zorgvuldig door, voordat je het Doenkies product gaat gebruiken. En controleer en lees de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en jouw rechten en verplichtingen.

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde aanvullen of wijzigen. Wij zullen, zoveel mogelijk, jou daar vooraf van op de hoogte stellen. De meest recente voorwaarden zijn te vinden op www.doenkies.nl/voorwaarden en in de app. Bij publicatie van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de voorgaande Gebruiksvoorwaarden. Mocht je het niet eens zijn met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden dan kun je jouw Doenkies account beëindigen.

Doenkies product

Het Doenkies product wordt aangeboden in de Doenkies App (IOS & Android) en/of de website www.doenkies.nl. Door een Doenkies account aan te maken verklaar je deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, kennis te hebben genomen van de inhoud en ga je akkoord met deze voorwaarden.

Je krijgt een beperkte- en gelimiteerde licentie om de Doenkies App te downloaden en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Gebruiker mag de Doenkies App en/of de Doenkies.nl website niet aanpassen, kopiëren, verkopen of in (sub) licentie uitgeven

Doenkies account, persoonsgegevens

Een gebruiker in Nederland kan zich via de Doenkies app bij ons registreren voor het Doenkies product, bedoeld voor natuurlijke personen van 16 jaar en ouder, hierna (“gebruiker”,“jij”, “je” of “jouw”)  Ben jij jonger dan 16 jaar? Dan dient je ouder of wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven (als jij de gebruikersovereenkomst begrijpt en accepteert) om het Doenkies Product te gebruiken in overeenstemming deze Gebruiksovereenkomst.

Wij houden in onze administratie een Doenkies account bij geregistreerd op jouw naam en email-adres (maximaal 1 per email-adres en per persoon). Jij bent verantwoordelijk voor het geheim houden (en blijven) van jouw inloggegevens en het naar waarheid invullen van jouw gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die gebruiker kan lijden als gevolg van niet actualiseren van zijn/haar persoonsgegevens.

Jij kan jouw Doenkies account altijd beëindigen, neem daarvoor contact op vanuit het email adres waarmee je je hebt aangemeld met conctact@doenkies.nl Stem vooraf jouw Doenkies naar de projecten, mocht je dit niet doen dan vervallen jouw stemmen. Voor het wijzigingen van persoonsgegevens, zie ons privacy beleid.

Wij behouden ons het recht voor om te controleren of jij je aan de Gebruikersovereenkomst houdt en actie te ondernemen wanneer dit niet het geval is. Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als producten/diensten worden opgegeven voor Doenkies maar niet zijn aangeschaft of acties van andere Gebruikers worden geclaimd etc. Wij kunnen dan Doenkies in mindering brengen op jouw Doenkies saldo.  Jouw Doenkies account kan ook door ons onmiddellijk worden geblokkeerd of opgeheven indien wij een redelijk vermoeden hebben dat deze misbruikt wordt. Gebruiker heeft in dat geval geen recht op Doenkies of enige tegemoetkoming. En wij behouden ons dan ook alle andere rechten voor.

Op het gebruik van jouw Doenkies account en / of persoonsgegevens is het Privacy Beleid & Cookie van toepassing. Meer informatie hierover www.doenkies.nl/privacy Dit Privacy Beleid & Cookie beleid is integraal onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden.

Doenkies informatie

In het Doenkies product delen wij informatie over: duurzamere keuzes maken, Doenkies die je kan verdienen en informatie, bijvoorbeeld over ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, voeding, spullen, recyclen etc.

Wij doen ons uiterste best om zo waarheidsgetrouw informatie te publiceren, inclusief bronvermelding. Het is voor ons onmogelijk om vooraf alle informatie inhoudelijk te controleren en te beoordelen. Indien er onjuistheden zijn in de informatie in de app of op onze website, www.doenkies.nl dan kan je dat doorgeven op contact@doenkies.nl  Na verificatie zullen wij zo spoedig mogelijk wijzigingen doorvoeren, indien nodig. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de informatie op ons platform (app en/of web en/of social media).

Als gebruiker kun je zelf informatie delen in de app en/of de website. Jij zal geen kwetsende, discriminerende, aanstootgevende of onzedelijke informatie in de app en/of de website publiceren, delen of uploaden.

Wanneer wij via onze Doenkies App of doenkies.nl website verwijzen (hyperlinks of banners of buttons) naar websites en/off Apps van derden, betekent dit niet wij de op of via deze internetsites aangeboden informatie, producten en/of diensten zelf aanbieden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Logo’s, handelsmerken, merken en inhoud die in de Doenkies App en/of website (doenkies.nl) worden getoond zijn eigendom van ons, licentiehouders of derden. Indien deze geen eigendom zijn van ons, dan zijn zij eigendom van hun respectievelijke eigenaars en worden, met toestemming gebruikt. Niets in de Doenkies App en/of website (doenkies.nl) mag worden geïnterpreteerd als het toekennen van enig recht of licentie op het gebruik van een (handels)merk.

Doenkies - Duurzamere keuze

Het woord duurzamer kan op allerlei manieren worden gedefinieerd. Wij hanteren een brede definitie. Duurzamere keuzes zijn keuzes die beter zijn voor mens en/of dier en/of milieu. We laten ons daarbij leiden door de Werelddoelen (de ‘Sustainable Development Goals’) zoals opgesteld en gedefinieerd door de Verenigde Naties.

Wij werken samen met Milieu Centraal, een onafhankelijke, Nederlandse voorlichtingsorganisatie over duurzaamheid. Duurzamere keuzes die worden beloond met Doenkies, worden vooraf door Milieu Centraal geverifieerd. Dit doen we op basis van criteria die in samenspraak met Milieu Centraal zijn geformuleerd. Producten/diensten die wij aanbieden voldoen dus aan deze criteria.

Doenkies – Sparen

Je krijgt de mogelijkheid om met Doenkies te worden beloond voor duurzamere keuzes, d.w.z. aankopen van duurzamere producten en/of diensten en het ondernemen van bepaalde duurzamere activiteiten – een lijst/overzicht met de meest recente, geldende, deelnemende producten/diensten/activiteiten is opgenomen in de app en/of op de website.

Jij ontvangt Doenkies (punten) wanneer jij: een duurzamere keuze hebt gemaakt voor een product/dienst of actie die is opgenomen in de Doenkies app, en/of op de doenkies.nl website.

Het aantal Doenkies dat jij ontvangt, is afhankelijk van de duurzamere keuze, product of dienst of de actie en staat duidelijk bij de actie of aankoop vermeld in de app en/of de doenkies.nl website.

Indien er om een foto wordt gevraagd om aan te tonen dat jij een duurzamere keuze hebt gemaakt dan is deze foto van jou zelf, recent (niet ouder dan 1 week) en heeft de gevraagde kenmerken die nodig zijn om jou Doenkies toe te kennen. Jij mag dezelfde foto maar 1 keer gebruiken bij ons. Per actie kan je maar 1 keer meedoen. Normaliter ontvang je je Doenkies direct. Onze administratie is leidend voor de bepaling van het saldo van Doenkies. Wij bepalen hoeveel Doenkies er bij een betreffende duurzamere keuze hoort.

Doenkies vertegenwoordigen geen tegenwaarde in EUR (of enig andere mogelijke tegenwaarden/valuta). Doenkies kunnen niet worden, ingewisseld, opgenomen, of aan een andere gebruiker gegeven worden. Doenkies zijn geen vordering op ons noch enige andere partij. Doenkies mogen niet worden verkocht aan derden. Doenkies vervallen per direct wanneer een Doenkies account wordt opgeheven. Jij kan dan geen aanspraak meer maken op Doenkies.

Doenkies – "Geven" (Stemmen)

Doenkies kan jij uitsluitend “geven” (dit is stemmen) aan een project, goed doel of initiatief dat door ons is geselecteerd en beschikbaar is in de Doenkies app. en/of de website www.doenkies.nl . Stichting Samen YES!  zal de uitgebrachte stemmen uiteindelijk in EUR overmaken aan het door jouw gekozen goed doel / initiatief.  Ter informatie 1 Doenkie kan je vergelijken met circa 1 Euro cent (EUR 0,01).

Doenkies zijn tot maximaal 12 maanden geldig na activatie. Heb jij voor die tijd de betrokken Doenkies niet doorgegeven aan een goed doel of initiatief via de Doenkies app, dan bepalen wij aan welk goed doel of initiatief deze Doenkies gegeven worden.

Suggesties en Klachten

Wij doen ons uiterste best om jou een goede service aan te bieden. Heb je een suggestie of een klacht? feedback@doenkies.nl

Overig

Wij kunnen, eenzijdig, besluiten om te stoppen met het aanbieden van het Doenkies product. In dat geval zullen wij onze gebruikers hierover informeren (Doenkies App / doenkies.nl website / email). Het Doenkies saldo komt dan te vervallen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter in Nederland te Utrecht worden voorgelegd.

Alle rechten met betrekking tot de handelsnaam, Doenkies product en het concept Doenkies zijn eigendom van Samen YES! B.V.